Regulamin sklepu internetowego Spichlerzrezydencji.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z klientem umów na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (umowy na odległość z pośrednictwem sklepu internetowego), oraz prawa i obowiązki stron transakcji, w szczególności w zakresie składania i realizacji zamówień, reklamacji oraz zwrotów nabytych produktów, jak również inne obowiązki sklepu internetowego.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów dotyczących prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, zasad przetwarzania danych osobowych oraz z zastrzeżeniem punktu zawierającego postanowienia dotyczące przedsiębiorców.
 3. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.spichlerzrezydencji.pl, jest spółka S.C. BEATA ZDEBEL, ARKADIUSZ ZDEBEL, DACJUSZ ZDEBEL z siedzibą w Piekarach Śląskich, zarejestrowaną pod numerem REGON: 277510077 oraz NIP 4980145033 zwaną w niniejszym regulaminie “Spichlerz Rezydencji” lub „Sklep”.
 4. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży przez Sklep za pośrednictwem sieci Internet wraz z ich cenami dostępne są na stronie internetowej www.spichlerzrezydencji.pl.
 5. Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego na stronie www.spichlerzrezydencji.pl w zakładce „o nas”. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią.

2. Usługi elektroniczne w Sklepie

 1. W Sklepie dostępne są usługi elektroniczne wykonywane bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Usługami tymi są: usługa formularz zamówienia (interaktywny formularz umożliwiający klientom złożenie zamówienia). Sklep informuje, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internet. Sklep nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome,
  • systemem operacyjny: Windows, iOS, Android, Linux,
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli,
 3. Klient może zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z usług elektronicznych opisanych w punkcie 2.1 niniejszego regulaminu. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Stara 1, 41-940 Piekary Śląskie lub na adres poczty elektronicznej: sklep@rezydencjahotel.pl

  Reklamacja powinna zawierać:
  - imię i nazwisko / firmę oraz adres do korespondencji zgłaszającego,
  - rodzaj i opis zaistniałego problemu wraz z datą jego wystąpienia.

  Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej zgłoszonej reklamacji w terminie do 30 dni. W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie możliwe do rozpatrzenia w zakreślonym terminie, Sklep zobowiązuje się do poinformowania w tym fakcie klienta oraz wskazania przewidywanej daty rozpatrzenia reklamacji.

  W przypadku braków w reklamacji Sklep wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez klienta. W przypadku jej nieuzupełnienia w zakreślonym terminie, reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 4. Sklep zapewnia klientom dostęp do aktualnej informacji o:
  • szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  • funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sklep do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.

3. Składanie zamówień/warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony www.spichlerzrezydencji.pl przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do koszyka produktu z widocznej na stronie oferty Sklepu, wybraniu i potwierdzeniu adresu dostawy, wartości zamówienia, formy płatności, sposobu wysyłki/odbioru oraz kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”. W trakcie procesu składania zamówienia klient akceptuje treść niniejszego regulaminu. W wypadku wątpliwości odnośnie treści otrzymanego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia treści zamówienia telefonicznie. Zamówienie nie będzie realizowane do czasu potwierdzenia jego złożenia i wyjaśnienia powstałych wątpliwości.
 3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail informację
  o przyjęciu zamówienia do realizacji (z uwzględnieniem w szczególności: zestawienia
  zamówionych produktów, adresu dostawy, wartości zamówienia, formy płatności, sposobu wysyłki/odbioru).
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej właściciela oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Do zamówienia oprócz kosztów produktu należy doliczyć koszty przesyłki oraz koszty dokonania płatności. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (obejmująca koszty przesyłki oraz koszty dokonania płatności) przedstawiana jest na stronie po złożeniu i dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności, przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez klienta.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4. Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Klient ma możliwość wyboru następujących opcji płatności:
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki ("Pobranie").
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu ("Przedpłata na konto (Pro forma)") na podstawie przesłanej drogą elektroniczną faktury pro forma.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  • PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182,
   60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000 zł, NIP: 779-23-08-495.

5. Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia lub zaksięgowaniu wpłaty w zależności od wyboru opcji płatności. Poprzez zrealizowane zamówienie należy rozumieć dostarczenie produktów na wskazany przez klienta w zamówieniu adres dostawy.
 2. Sklep zastrzega sobie 5 dni roboczych na dostarczenie zamówienia do klienta, liczonych od następnego dnia po złożeniu zamówienia lub zaksięgowaniu wpłaty, w zależności od wyboru opcji płatności. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów.
 3. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia.
 5. Zamówienia wysyłane są odpłatnie za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Inetrnational GmbH na terenie Polski.
 6. W przypadku złożenia przez klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, klient powinien przed złożeniem zamówienia skontaktować się z Spichlerzem Rezydencji mailowo, na adres: sklep@rezydencjahotel.pl, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
 7. Sklep nie wysyła za granicę przesyłek za pobraniem (płatnych gotówką przy odbiorze).
 8. Wysyłka produktów zagranicę może być zakazana, limitowana lub doznać określonych obostrzeń sanitarno-transportowych w zależności od kraju destynacji, których to ryzyko obciąża w całości Klienta w razie braku możliwości należytego wykonania usługi przez Spichlerz Rezydencji.
 9. Czas dostawy zamówienia poza granicę RP może się znacznie różnić od czasu ustalonego dla przesyłek krajowych.
 10. Jeżeli przy odbiorze przesyłki przez klienta okaże się, że jest ona uszkodzona, taśma jest naruszona lub nosi ślady otwierania, naruszenia zawartości, klient w obecności doręczyciela winien sporządzić protokół szkody opisując stwierdzone widoczne uszkodzenia oraz jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Spichlerza Rezydencji produktów (rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia), klient, w tym klient będący konsumentem, nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827
  t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Odstąpienie od zwartej umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny ze Spichlerzem Rezydencji.


7. Reklamacje konsumentów

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (art. 556-576 Kodeksu Cywilnego)
 2. Sklep obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez klienta:
  • pisemnie na adres: Rezydencja Luxury Hotel, Piekary Śląskie, ul. Stara 1;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@rezydencjahotel.pl
 4. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; oraz
  • żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
 5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć produkt wadliwy na adres: Rezydencja Luxury Hotel, Piekary Śląskie, ul. Stara 1. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie produktu przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić produkt do dyspozycji Sklepu w miejscu, w którym produkt się znajduje.

8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów niebędących konsumentami.
 2. W wypadku klientów niebędących konsumentami Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sklep produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność Sklepu w stosunku do klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000,00 złotych. Sklep ponosi odpowiedzialność w stosunku do klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do klienta niebędącego konsumentem.
 7. W wypadku klientów niebędących konsumentami, Sklep udostępnia również możliwość zapłaty poprzez płatności odroczone na podstawie wystawionej przez Sklep faktury VAT – dostępne wyłącznie dla stałych klientów, po uprzedniej zgodzie Sklepu.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem, a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

9. Zasady przetwarzania danych osobowych klientów niebędących osobami prawnymi.

 1. Dane osobowe podane przez klienta niebędącego osobą prawną przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawieranej w oparciu o treść niniejszego regulaminu. Podanie danych osobowych wymaganych w procesie zakupu (imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e – mail) jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy. Dane te mogą również być przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym lub prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sklep (np. rozpatrywanie reklamacji i żądań, marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń).
 2. Klient może dodatkowo udzielić zgody na przetwarzanie jego danych w celach innych niż wskazany w ust. 1 powyżej, w szczególności w celu:
  1. udziału w konkursach i akcjach promocyjnych,
  2. marketingowym, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych.
 3. Każdorazowo zgoda opisana w ust 2 wyżej udzielana będzie w celu i w zakresie opisanym w treści indywidualnego oświadczenia zaznaczanego przez klienta. Podanie danych osobowych i udzielenie zgód jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji usług, na które wyrażono zgodę.
 4. Administratorem danych osobowych jest: BEATA ZDEBEL, ARKADIUSZ ZDEBEL, DACJUSZ ZDEBEL Spółka Cywilna z siedzibą w Piekarach Śląskich, zarejestrowaną pod numerem REGON: 277510077 oraz NIP 4980145033. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sklep oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e- mail: sklep@rezydencjahotel.pl lub pisemnie na wyżej podany adres Sklepu z dopiskiem „dane osobowe”.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2 wyżej jest odpowiednio:
  • udzielona zgoda, w przypadku udzielania zgody, o której mowa w ust. 2,
  • konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, lub obowiązku prawnego lub też zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem, o których mowa w ust. 1.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązków ewidencyjnych oraz rachunkowych i podatkowych. Tam gdzie przetwarzane są dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Sklepu, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeśli klient zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę klienta, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 7. Klient ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient ma prawo żądania od Sklepu dostępu do jego danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania. Nadto klient ma prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Sklep.
 8. Dane osobowe klienta mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Sklepu, m.in. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji,
  doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy ze Sklepem i zgodnie z jego poleceniami.
 9. Działania klienta skutkujące utratą przez Sklep prawa do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 mogą uniemożliwić realizację umowy sprzedaży.
 10. Podczas odwiedzin klienta na stronie internetowej Sklepu zbierane są w sposób zautomatyzowany dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników strony internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych. W każdym wypadku przed dokonaniem profilowania na podstawie, którego podejmowane będą decyzje:
  • wywołujące wobec klienta skutki prawne,
  • wpływające na niego w podobny istotny sposób
   Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższe. Przedmiotowa zgoda może zostać w każdym czasie wycofana. W każdym przypadku klient ma możliwość wyrazić sprzeciw wobec profilowania po to by nie być nim objęty.
 11. Dane osobowe, które są w dyspozycji Sklepu są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych osób fizycznych, w tym:
  • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 12. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Postanowienia końcowe

 1. Klient będący konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Rezydencję Spichlerz są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U.Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części. Z elementów strony internetowej Sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 4. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia r. 22.03.2022

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.